Superliveplus การเพิ่มและค้นหาป้ายทะเบียนรถ
9700 Series

Superliveplus การเพิ่มและค้นหาป้ายทะเบียนรถ

NVR,IPC 9700 Series ที่รองรับ

NVR : HP-9708-AI,HP-9716H2-AI,HP-9732H8-AI

IPC : HP-97B20PE-AI-LR

การเพิ่มฐานข้อมูลป้ายทะเบียนรถ

1.หน้า Live > ล่างขวา  


2.เข้าหัวข้อ Add license plate


3.หน้า Add license plate กรอกข้อมูลป้ายทะเบียนรถ

3.1 เลขป้ายทะเบียนรถ

3.2 รุ่นรถ

3.3 ชื่อเข้าของรถ

3.4 หมายเลขโทรศัพท์

3.5 กลุ่มฐานข้อมูล

3.6 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยเเล้ว SAVE


4.ขึ้นสถานะ Added successfully > เพิ่มป้ายทะเบียนรถเข้าฐานข้อมูลสำเร็จ


การค้นหาฐานข้อมูลทะเบียนรถ

1.หน้า Live >    > เข้าหัวข้อ Search by event


2.เข้าหัว Vehicle


3.ค้นหาป้ายทะเบียนรถใน News
Add Serial number NVMS-1000 Not online
4000,9000 Series