Wireless CPE 5.8G

Wireless CPE 5.8G Distance 1 Km.
อุปกรณ์ส่งสัญญาณ wifi 5.8 GHz ระยะไกล 1 Km. (Wireless Bridge)

รองรับการทำงาน 2 โหมด AP Mode, Repeater Mode

แนวทางการใช้งาน

กรณีหน้างานที่เดินสายไม่ได้จริง เดินสายข้ามตึกมันยากหรือใช้งบประมาณที่มากเกินไป อุปกรณ์ CPE5.8G สามารถรบส่งข้อมูลได้มากพอสำหรับกล้องวงจรปิดไม่ต่ำกว่า10ตัว
ส่งระยะทาง 1กิโลเมตร ตัวส่ง1ตัวสามารถส่งให้ตัวได้มากถึง 3 ตัวในมุมและตำแหน่งที่ทิศทางเดียวกัน

ร่วมงานกล้องCCTV

ติดตั้งภายนอกได้

สนในสอบถามเพิ่มเติมขอความรู้ปรึกษาฟรีกับทีมเทคนิค 020248080  , 088582377 ไฮวิวสาย1